Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 17:12

Επιστολή ΣΑΣΥΔΑ για την αναβάθμιση των σπουδών στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών

Παρέμβαση για την αναβάθμιση των σπουδών στις ΑΣΣΥ και την εξομοίωσή τους με την Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρέμβαση για την αναβάθμιση των σπουδών στις ΑΣΣΥ και την εξομοίωσή τους με την Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με επιστολή του προς τον ΥΦΕΘΑ κ. Νίκο Τόσκα, ο Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας προτείνει, με την παράθεση βασίμων επιχειρημάτων, την επαναδιατύπωση της προτεινόμενης διάταξης, ώστε η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΘΑ, να επιλύει κατά τον ασφαλέστερο τρόπο, την αναβάθμιση των σπουδών στις ΑΣΣΥ και την εξομοίωσή τους με την Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην επιστολή του ΣΑΣΥΔΑ αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

"Κύριε Υφυπουργέ,
Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε, τις προηγούμενες ημέρες, την πρόθεση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας των Ε.Δ. της χώρας μας, για περαιτέρω αναβάθμιση των ΑΣΣΥ, βούληση που αποτυπώθηκε μέσα από το προς δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο "Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".

Μια αναβάθμιση που ξεκίνησε το 1992 με την καθιέρωση της εισαγωγής των υποψηφίων στις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών με το σύστημα των Εισαγωγικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας (ΠΔ 91 - ΦΕΚ Α'44/23-3-1992) και συνεχίσθηκε το 2001 με την ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διάταξη όμως χωρίς περιεχόμενο, γιατί δεν συμπληρώθηκε με το αναγκαίο θεσμικό κείμενο, για ουσιαστική ένταξη των Σχολών στην ανώτερη αυτή βαθμίδα, μέσω της εξομοίωσης των Πτυχίων τους με αυτά των ΤΕΙ (ν.2913/01 – ΦΕΚ Α'102/23-5-2001).

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι Ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και οι Διοικήσεις των ΑΣΣΥ (ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ), τις τελευταίες δεκαετίες, αξιοποιώντας αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν αξιόλογες προσπάθειες για την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών της Σχολών μας, προκειμένου τα νέα διοικητικά και τεχνικά στελέχη, να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ΠΑ. Προσπάθειες που επικεντρώθηκαν στην ουσιαστική αναθεώρηση των προγραμμάτων και εποπτικών μέσων ακαδημαϊκής - στρατιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και στη βελτίωση της διαβίωσης των σπουδαστών τους, με αποτέλεσμα τα μόρια εισαγωγής σε αυτές να εκτοξευθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, το παράδειγμα της Σχολής προέλευσής μας, της ΣΥΔ, όπου την τελευταία δωδεκαετία, τα μόρια εισαγωγής σε αυτή, κυμαίνονται μεταξύ των 19233 (πρώτος) & 18378 (τελευταίος), πολλές δε χρονιές ξεπερνούν αυτά των ΑΣΕΙ :
έτος πρώτος τελευταίος
2014 18902 18512
2013 18753 18180
2012 19233 18349
2011 19108 18234
2010 18619
2009 18484
2008 18177
2007 18419
2006 18049
2005 18416
2004 18395
2003 18378

Και ενώ θα περίμενε κανείς, το επόμενο στάδιο αναβάθμισης των ΑΣΣΥ να είναι η εξομοίωση των Πτυχίων με αυτά των ΤΕΙ, με παράλληλη αύξηση των χρόνων φοίτησης από δύο (2) σε τρία (3) έτη, διαβάζοντας το προτεινόμενο άρθρο 26 με τίτλο "Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών ως Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών" του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, διαπιστώνουμε, ότι γίνεται για μια ακόμη φορά, λόγος περί "ανώτερης βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" και συγκεκριμένα :
" Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν.1911/90 (ΦΕΚ Α΄166/11-12-1990) αντικαθίσταται ως εξής:
Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σ' αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού."

Επιπροσθέτως, στην Αιτιολογική Έκθεση διαβάζουμε για το συγκεκριμένο άρθρο:
"Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο κατηγοριών προσωπικού, της κατηγορίας που απέκτησε απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου πριν την εισαγωγή στη Σχολή και της κατηγορίας που απέκτησε τον προαναφερόμενο τίτλο μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Υπαξιωματικών. Η υπ' όψιν ρύθμιση έχει στόχο την αποκατάσταση της ισότητας, με αποτέλεσμα η δεύτερη κατηγορία προσωπικού να θεωρείται ότι αφορά και αυτή σε αποφοίτους Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής. Ακόμη στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι απολυτηρίων ισότιμων με Λύκειο τεχνικών σχολών, καθότι η περάτωση αυτών παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές.

Επιπρόσθετα, η παραπάνω ρύθμιση καθιερώνει και την τριετή φοίτηση στις παραπάνω Σχολές. Η αύξηση του χρόνου φοίτησης θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους Υπαξιωματικούς να εξοικειωθούν καλύτερα με το γνωστικό τους αντικείμενο και με θέματα της ειδικότητάς τους, ενώ θα εξασφαλιστεί η ομαλότερη μετάβασή τους από το περιβάλλον της Σχολής στο χώρο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας."

Σύμφωνα με το ν.4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ 195Α/6-9-2011) ", το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού, ορίζει :
"2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήκει και η Ανώτερη Εκπαίδευση, στην οποία υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν στη Θρησκεία, στην Τέχνη, στον Τουρισμό, στο Ναυτικό, στο Στρατό και στη Δημόσια Τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις Σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.

Είναι όμως εφικτή η εξομοίωση των ΑΣΣΥ με τα ΤΕΙ ; Η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Σπουδών στα ΤΕΙ τετραετής φοίτηση, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο προς την εξομοίωσή τους;
Η απάντηση δίνεται στο άρθρο 30-παρ.2α & 2γ του ν.4009/11 και άρθρο 1-παρ.3 της ΥΑ Φ5-89656-Β3/07.
Σύμφωνα λοιπόν με :
α. Το άρθρο 30 του ν.4009/11,
β. Το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ5-89656-Β3 (ΦΕΚ 1466Β/13-8-2007), οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτεί κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι ή τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκονται εκάστοτε με κάθε τέτοιο συγκεκριμένο στοιχείο ή δραστηριότητα, σε σχέση με τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο μεταξύ επτακοσίων πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών του πρώτου κύκλου σπουδών στα ΑΕΙ, είναι τα τρία (3) έτη (180ECTS / 60ECTS = 3 έτη). Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά τις ΑΣΣΥ, η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών τους, στις 1500 εκπαιδευτικές ώρες (σε όσες δεν έχει ήδη προσαρμοσθεί – η ΣΥΔ είναι πολύ κοντά σε αυτό το σύνολο ωρών).
Εδώ κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η ΣΥΔ, είναι το μοναδικό προπτυχιακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σπουδών Μετεωρολογίας της χώρας εναρμονισμένο πλήρως με τον Οδηγό Εκπαίδευσης Προσωπικού Μετεωρολογίας του WMO (World Meteorological Organization-Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός). Σε επίπεδο ΑΕΙ, οι σπουδές αυτές παρέχονται αποκλειστικά σε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το ΑΠΘ (Τομέας Κλιματολογίας & Μετεωρολογίας), το ΕΚΠΑ (Φυσικής & Ατμόσφαιρας) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ατμοσφαιρικές Επιστήμες & Περιβάλλον), με ιδίου επιπέδου μαθήματα !

Είναι λοιπόν πασιφανές ότι το προτεινόμενο άρθρο 26 αυτού, αποτελεί πιστή αντιγραφή του κειμένου της υπό τροποποίηση παραγράφου 5 του άρθρου 11 Ν.1911/90, όπου απλά, προστίθεται η τριετής φοίτηση και μοναδικός σκοπός της "αναβάθμισης" των Α.Σ.Σ.Υ. από διετούς σε τριετούς φοιτήσεως, είναι, οι νέοι Υπαξιωματικοί να εξοικειωθούν καλύτερα με το γνωστικό τους αντικείμενο και με θέματα της ειδικότητάς τους και να εξασφαλιστεί η ομαλότερη μετάβασή τους από το περιβάλλον της Σχολής στο χώρο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Ποιά λοιπόν τα κίνητρα να επιλέξει ένας υποψήφιος την εισαγωγή-φοίτησή του σε μια ΑΣΣΥ τριετούς φοιτήσεως, με υψηλά μόρια εισαγωγής, μη αναγνωρισμένου πτυχίου και βαθμό ονομασίας αυτού του Σμηνία, έ ν α ν τ ι της εισαγωγής του σε ένα ΑΣΕΙ τετραετούς φοιτήσεως, με λιγότερα μόρια, αναγνωρισμένου Πτυχίου ΑΕΙ και βαθμό ονομασίας αυτού του Ανθυποσμηναγού;
Ποιά η διάκριση των αποφοίτων από τις ΑΣΣΥ Υπαξιωματικών, έναντι των Υπαξιωματικών λοιπών προελεύσεων (ΕΠΥ – ΕΠ.ΟΠ. ακόμη και των Ο.Β.Α.) στα πρώτα βήματα της Υπηρεσιακής καριέρας τους ;

Με ποια διοικητική πράξη, Υπουργική Απόφαση ή ΚΥΑ, θα ρυθμίζονται τα θέματα διοικητικής φύσεως και εκπαίδευσης, μετά τον καθορισμό της τριετούς φοίτησης, και αν πράγματι απαιτείται δεν θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προτεινόμενη διάταξη; Η παράλειψη αυτή, μήπως καταστήσει ανενεργό όπως και την προηγούμενη, την προτεινόμενη προς διαβούλευση διάταξη;
Κύριε Υφυπουργέ,

Ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες στιγμές της Πατρίδας μας, η μεγιστοποίηση του θετικού αποτελέσματος της κάθε κρατικής δραστηριότητας, με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Αυτή η ανάγκη απαιτεί μια γενικότερη συλλογική προσπάθεια, σε κάθε επίπεδο του κρατικού μας μηχανισμού, στην οποία εντάσσεται και προέχει η υπηρεσιακή πυροδότηση του στελεχιακού δυναμικού της κάθε Υπηρεσίας.

Με βάση λοιπόν τους στοιχειώδεις κανόνες της βιολογικής εξέλιξης ενός ατόμου, ο πνευματικός αυτός δυναμισμός, στο υπηρεσιακό επίπεδο, δεν μπορεί να εκφυλιστεί στη διαδρομή της νεανικής του πορείας, εκτός εάν σκόπιμα επιδιωχθεί η περιθωριοποίησή του.
Κάθε νέος σπουδαστής της Σχολής μας αλλά και των λοιπών ΑΣΣΥ, έχει οράματα για τη δικαίωσή του στην οικογενειακή, κοινωνική αλλά και επαγγελματική του ζωή. Στις δύο πρώτες, οι επιλογές είναι δικές του. Όμως στην υπηρεσιακή του ζωή, η μεν δικαίωσή του σε ότι αφορά στην ανέλιξή του στα επαγγελματικά γνωστικά πεδία και καταξίωση στον υπηρεσιακό χώρο, κατά κύριο λόγο, εξαρτάται από τον ίδιο, η δε βαθμολογική του εξέλιξη είναι απόρροια του πλέγματος της κατεστημένης αντίληψης.

Πριν από λίγους μήνες (28 Νοε 2014) εορτάσαμε, όλοι οι απόφοιτοι της ΣΥΔ, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, τα 60 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και υπερηφάνειας. Στα χρόνια που πέρασαν, αποφοίτησαν περισσότεροι από δύο χιλιάδες τετρακόσιοι (2400) συνάδελφοί μας, οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν, κατά γενική ομολογία, και αυτοί στην εξέλιξη της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Οι απόφοιτοι της ΣΥΔ, με το επίπεδό τους και τις διευρυμένες επαγγελματικές αναζητήσεις, αποτελούν ένα διακριτό στελεχιακό δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
Μην τους ισοπεδώσετε με τη στασιμότητα, δώστε τους την ευκαιρία να αναδείξουν τις πραγματικές δυνατότητές τους.
Μη διαιωνίσετε παραλήψεις, στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος εις βάρος των Υπαξιωματικών προελεύσεως Παραγωγικών Σχολών – ΑΣΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να τροποποιηθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν.1911/90, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν.2913/01 (άρθρο 26 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου) ως εξής :
" Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σ' αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. "

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Γεν.Γραμματέας Ηλίας Ντούβλης Σγός (ΥΔΚ) ε.α. και ο Πρόεδρος Γεώργιος Ρούσσος Ταξχος (Ο) ε.α.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 17:30